GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŻEGOCINA

Ankieta dotycząca GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŻEGOCINA

Szanowni Państwo!

Gmina Żegocina przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).

Rewitalizacja jest długofalowym procesem, który prowadzony będzie na terenie Gminy Żegocina do 2023 roku. Przez to, że efekty programu rewitalizacji nie pojawiają się od razu, konieczne jest opracowanie długoletniego programu działań w tym zakresie, a Państwa udział w jego przygotowaniu jest bezcenny.

Wójt Gminy Żegocina

 

Ankieta na temat działań związanych z rewitalizacją
- ankieta jest anonimowa
- wypełnienie ankiety zajmuje około 5 min.

 

Ankieta składa się z 7 pytań